Disclaimer voor www.toetcommunicatie.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.toetcommunicatie.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door TOETCommunicatie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOETCommunicatie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij TOETCommunicatie.

Geen garantie op juistheid

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze content te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. TOETCommunicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.toetcommunicatie.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op voorbeeldalgemenevoorwaarden.nl.